فرم درخواست صندوق صدقات

موسسه خیریه کرامت تنها در سطح استان تهران در حوزه صندوق های صدقات، خدمات رسانی می نماید.
 
اطلاعات شخصی
* نام :
* نام خانوادگی :
نام پدر :
* سال تولد :
* شماره ملی :
معرف :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
* پست الکترونیک :
* کد پستی :
اطلاعات صندوق
* محل نصب :
* نوع صندوق :
* نشانی محل نصب :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 
| چهارشنبه 07 اسفند 1398